Konsultacje społeczene dotyczące Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2020 - 2029

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 24.01.2020 do 07.02.2020

Cel konsultacji

Konsultacje mają charakter opiniodawczy

Jednostka odpowiedzialna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku

Kto może wziąć udział?

Mieszkańcy Gminy Frysztak

Opis konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Frysztak na lata 2020-2029", która jest dokumentem określającym zasadnicze kierunki działania w odniesieniu do problemów społecznych występujących na obszarze gminy Frysztak.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

 Celami strategicznymi dokumentu są:

1.       Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu: bezrobociem, ubóstwem, bezdomnością i uzależnieniami

2.       Wspieranie rodzin, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży

3.       Wspieranie działań służących poprawie jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych oraz utrzymanie ich w środowisku zamieszkania

4.       Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i profesjonalizacja służb społecznych

W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z ww. dokumentem i przesłania swoich uwag do projektu Strategii poprzez wypełnienie załączonego formularza.

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 24.01.2020 do 07.02.2020


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 24.01.2020
do 07.02.2020


Pomóż w promocji
konsultacji!

Pobierz plakat


Podziel się