Konsultacje społeczne w sprawie przeprowadzenia projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok"

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 10.11.2020 do 24.11.2020

Cel konsultacji

Konsultacje mają charakter opiniodawczy.

Jednostka odpowiedzialna

Skarbnik Gminy
Urząd Gminy Frysztak, ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak

Kto może wziąć udział?

Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Opis konsultacji

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY FRYSZTAK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2021 ROK

I . Wstęp

Program określa obszary i formy współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z wykorzystaniem środków publicznych. Program realizowany będzie na terenie Gminy Frysztak.

II. Postanowienia ogólne.

Ilekroć w programie jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057),

2) organizacjach pozarządowych - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy,

3) gminie – rozumie się przez to Gminę Frysztak,

4) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 126 i art. 127 ust.1 pkt. 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.),

5) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art.11 ust. 2 i art.13 ustawy

III. Cel programu

1. Celem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Frysztak.

2. Cel ten jest realizowany w szczególności poprzez:

  1) określenie priorytetowych zadań publicznych,

  2) zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań,

  3) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,

  4) zwiększenie ilości świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich standardu,

  5) obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania bezpłatnej pracy wolontariuszy,

  6) zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych umożliwiających pełne i terminowe wykonanie zadań.

IV. Zadania realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych obejmuje zadania publiczne w sferze:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

  a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

  b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

3) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

4) oświaty i wychowania,

5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

6) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz rozwoju sportu,

7) porządku i bezpieczeństwa publicznego, w tym ochrony przeciwpożarowej,

8) promocji gminy,

9) zaopatrzenia w wodę pitną,

10) współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw.

V. Formy współpracy

1. Zlecenie realizacji zadań publicznych może mieć formy:

  1) powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

  2) wspieranie tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

  3) wprowadzania zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych dotyczących przedmiotów opodatkowania służących do prowadzenia organizacjom pozarządowym działalności związanej z realizacją zadań gminy, w zakresie nie objętym zwolnieniem ustawowym.
2. Tryb przyznawania środków finansowych:

  1) dotacje z budżetu gminy mogą być przyznawane organizacjom wymienionym w art. 3 ustawy, a ich udzielenie odbywa się po przeprowadzeniu konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania,

  2) konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,

  3) zakres oferty konkursowej określa art. 14 ustawy,

  4) organizacja wykonująca zadanie publiczne określone w umowie sporządza sprawozdanie z jego realizacji w terminie określonym w umowie,

  5) w trakcie realizacji zadania oraz po jego realizacji mogą być dokonywane kontrole w zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności i gospodarności,

  6) zlecenie organizacjom pozarządowym zadań publicznych w innym trybie niż określony w pkt. 1 może nastąpić w szczególności na zasadach określonych:

     a) w uchwale Nr XV/124/2012 Rady Gminy Frysztak z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
    b) w uchwale Nr V/29/2011 Rady Gminy Frysztak z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu w Gminie Frysztak,
    c) w uchwale Nr XLI/337/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia trybu, zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Frysztak realizujących zadania w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych, ze środków budżetu Gminy Frysztak,
    d) w uchwale Nr II/14/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalenia i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Frysztak,
    e) w uchwale NR XXI/188/2020 Rady Gminy we Frysztaku z dnia 10 września 2020 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Frysztak oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
    f) w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

3. Pozafinansowe formy współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi:

  1) udostępnianie nieruchomości lub ich części na warunkach preferencyjnych niezbędnych do prowadzenia organizacjom pozarządowym działalności związanej z realizacją zadań gminy,

  2) udostępnianie lokali na spotkania,

  3) udzielania pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych z innych źródeł niż budżet gminy,

  4) udzielania pomocy w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami społecznymi i instytucjami samorządowymi innych państw,

  5) udzielania pomocy w realizowaniu umów przez organizacje pozarządowe.

VI. Zasady współpracy

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

2. Organizacje realizujące zadania publiczne na podstawie zawartych umów zobowiązane są do promowania Gminy poprzez umieszczenie na wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących zadań finansowanych lub dofinansowanych ze środków budżetu Gminy informacji o zaangażowaniu Gminy w ich realizację.

VII. Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację programu.

Koordynatorem ds. współpracy z organizacjami jest Skarbnik Gminy, natomiast za realizację poszczególnych zadań objętych programem współpracy odpowiadają referaty Urzędu Gminy oraz jednostki organizacyjne gminy, które w swych zakresach działania mają dany rodzaj zadań publicznych. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonana przez komisję powołaną przez Wójta Gminy.

VIII. Środki finansowe na realizację programu

1. W projekcie uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2021 r. - w tabeli nr 2 oraz w załączniku nr 1 do projektu uchwały planuje się środki finansowe w formie dotacji celowych w łącznej kwocie 605.600,00 zł przeznaczone na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym na dofinansowanie zadań z zakresu:

  1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz rozwoju sportu - rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – kwota 135.000,00 zł,

  2) porządku i bezpieczeństwa publicznego, w tym ochrony przeciwpożarowej - rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – kwota 25.000,00 zł,

  3) świadczenia usług opiekuńczych - rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 225.000,00 zł,

  4) opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – kwota 105.600,00 zł,

  5) wychowania przedszkolnego prowadzonego przez przedszkole niepubliczne – rozdział 80104 Przedszkola – kwota 115.000,00 zł.

2. W przypadku, gdy w trakcie roku budżetowego organizacje pozarządowe lub osoby prawne oraz jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych złożą z własnej inicjatywy oferty realizacji zadań publicznych mogą być zwiększone w budżecie Gminy środki przeznaczone na realizację programu współpracy.

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 10.11.2020 do 24.11.2020


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 10.11.2020
do 24.11.2020


Podziel się