Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty realizacji zadania publicznego pn. "CZORNIUŚKI KAPELUSZ - zakup strojów dla Zespołu TWIERDZANIE”

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 12.11.2021 do 22.11.2021

Cel konsultacji

Opinia mieszańców Gminy Frysztak na temat oferty

Przedmiot konsultacji

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "CZORNIUŚKI KAPELUSZ – zakup strojów dla Zespołu TWIERDZANIE", złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb małych zleceń z  pominięciem procedury otwartego konkursu ofert) przez organizację pozarządową o nazwie: Ziemia Frysztacka Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju, ul. Sportowa 30, 38-130 Frysztak.

Jednostka odpowiedzialna

Skarbnik Gminy Frysztak

Kto może wziąć udział?

Mieszkańcy Gminy Frysztak

Opis konsultacji

Wójt Gminy Frysztak informuje, że do  Urzędu  Gminy we Frysztaku wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. "CZORNIUŚKI  KAPELUSZ  – zakup  strojów  dla  Zespołu  TWIERDZANIE",  złożona w trybie art. 19a  ustawy z dnia  24  kwietnia  2003r. o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie (tryb małych zleceń  z  pominięciem  procedury  otwartego  konkursu  ofert) przez organizację pozarządową o nazwie: Ziemia Frysztacka Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju, ul. Sportowa 30, 38-130 Frysztak.

Uwagi dotyczące oferty, zgodnie z art. 19a ust. 4 można składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy we Frysztak przy ul. ks. Wojciecha Blajera 20 do dnia 22 listopada 2021 r. do godziny 15.30.

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 12.11.2021 do 22.11.2021


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 12.11.2021
do 22.11.2021


Podziel się